Practice Tests
  • Hotline: 0909 108 818
  • Tel: (028) 35 173 345
07 Tháng Sáu 2017

[Reading] IELTS Practice Test 6

Reading IELTS Practice Test 6. Đây là mẫu đề thi đọc IELTS mới nhất. Dành cho các bạn muốn thực hành và luyện tập phần thi IELTS Reading. Password: shec.edu.vn Link bài tập (pdf): https://goo.gl/VfbFBV Hoặc xem trực tiếp bên dưới: ERROR: An iframe should be displayed here but your browser version does not support iframes. Please […]

07 Tháng Sáu 2017

[Listening] IELTS Practice Test 6

Listening IELTS Practice Test 6. Đây là mẫu đề thi nghe IELTS mới nhất. Dành cho các bạn muốn thực hành và luyện tập phần thi IELTS Listening. Password: shec.edu.vn Audio file: https://goo.gl/k2eN8d Link bài tập (pdf): https://goo.gl/cfkhRI Hoặc xem trực tiếp bên dưới: ERROR: An iframe should be displayed here but your browser version does not […]

07 Tháng Sáu 2017

[Reading] IELTS Practice Test 5

Reading IELTS Practice Test 5. Đây là mẫu đề thi đọc IELTS mới nhất. Dành cho các bạn muốn thực hành và luyện tập phần thi IELTS Reading. Password: shec.edu.vn Link bài tập (pdf): https://goo.gl/DqydHo Hoặc xem trực tiếp bên dưới: ERROR: An iframe should be displayed here but your browser version does not support iframes. Please […]

07 Tháng Sáu 2017

[Listening] IELTS Practice Test 5

Listening IELTS Practice Test 5. Đây là mẫu đề thi nghe IELTS mới nhất. Dành cho các bạn muốn thực hành và luyện tập phần thi IELTS Listening. Password: shec.edu.vn Audio file: https://goo.gl/WZYWmF Link bài tập (pdf): https://goo.gl/ThGYPk Hoặc xem trực tiếp bên dưới: ERROR: An iframe should be displayed here but your browser version does not […]

07 Tháng Sáu 2017

[Reading] IELTS Practice Test 4

Reading IELTS Practice Test 4. Đây là mẫu đề thi đọc IELTS mới nhất. Dành cho các bạn muốn thực hành và luyện tập phần thi IELTS Reading. Password: shec.edu.vn Link bài tập (pdf): https://goo.gl/ZDwCBc Hoặc xem trực tiếp bên dưới: ERROR: An iframe should be displayed here but your browser version does not support iframes. Please […]

07 Tháng Sáu 2017

[Listening] IELTS Practice Test 4

Listening IELTS Practice Test 4. Đây là mẫu đề thi nghe IELTS mới nhất. Dành cho các bạn muốn thực hành và luyện tập phần thi IELTS Listening. Password: shec.edu.vn Audio file: https://goo.gl/GHzheG Link bài tập (pdf): https://goo.gl/kSMBJE Hoặc xem trực tiếp bên dưới: ERROR: An iframe should be displayed here but your browser version does not […]

28 Tháng Tư 2017

[Listening] IELTS Practice Test 3

Listening IELTS Practice Test 3. Đây là mẫu đề thi nghe IELTS mới nhất. Dành cho các bạn muốn thực hành và luyện tập phần thi IELTS Listening. Password: shec.edu.vn Audio file: https://goo.gl/dTHRFJ Link bài tập (pdf): https://goo.gl/Y2gYo1 Hoặc xem trực tiếp bên dưới: ERROR: An iframe should be displayed here but your browser version does not […]

26 Tháng Tư 2017

[Reading] IELTS Practice Test 3

Reading IELTS Practice Test 3. Đây là mẫu đề thi đọc IELTS mới nhất. Dành cho các bạn muốn thực hành và luyện tập phần thi IELTS Reading. Password: shec.edu.vn Link bài tập (pdf): https://goo.gl/HQNnBP Hoặc xem trực tiếp bên dưới: ERROR: An iframe should be displayed here but your browser version does not support iframes. Please […]

24 Tháng Tư 2017

[Reading] IELTS Practice Test 2

Reading IELTS Practice Test 2. Đây là mẫu đề thi đọc IELTS mới nhất. Dành cho các bạn muốn thực hành và luyện tập phần thi IELTS Reading. Password: shec.edu.vn Link bài tập (pdf): https://goo.gl/uBcGCL Hoặc xem trực tiếp bên dưới: ERROR: An iframe should be displayed here but your browser version does not support iframes. […]

20 Tháng Tư 2017

[Reading] IELTS Practice Test 1

Reading IELTS Practice Test 1. Đây là mẫu đề thi đọc IELTS mới nhất. Dành cho các bạn muốn thực hành và luyện tập phần thi IELTS Reading. Password: shec.edu.vn Link bài tập (pdf): https://goo.gl/980iJV Hoặc xem trực tiếp bên dưới: ERROR: An iframe should be displayed here but your browser version does not support iframes. Please […]

19 Tháng Tư 2017

[Listening] IELTS Practice Test 2

Listening IELTS Practice Test 2. Đây là mẫu đề thi nghe IELTS mới nhất. Dành cho các bạn muốn thực hành và luyện tập phần thi IELTS Listening. Password: shec.edu.vn Audio file: https://goo.gl/ygl0GI Link bài tập (pdf): https://goo.gl/DIyWBF Hoặc xem trực tiếp bên dưới: ERROR: An iframe should be displayed here but your browser version does […]

19 Tháng Tư 2017

[Listening] IELTS Practice Test 1

Listening IELTS Practice Test 1. Đây là mẫu đề thi nghe IELTS mới nhất. Dành cho các bạn muốn thực hành và luyện tập phần thi IELTS Listening. Password: shec.edu.vn Audio file: https://goo.gl/0qWJaV Link bài tập (pdf): https://goo.gl/1dbxBh Hoặc xem trực tiếp bên dưới: ERROR: An iframe should be displayed here but your browser version does […]