IELTS
  • Hotline: 0901 384 171
  • Tel: (028) 35 173 345
08 Tháng Hai 2018

IELTS Writing Task 2 – Problem & Solution Essays

Bài viết dạng này bạn phải nêu giải pháp để giải quyết một vấn đề được nêu ra trong chủ đề. Ví dụ: These days, behavioural issues among students in secondary schools are an increasing problem. What are the reasons for this, and how could the problem be solved? Cấu trúc một bài viết hiệu […]

08 Tháng Hai 2018

IELTS Writing Task 2 – Opinion & Discussion Essays

Bài viết dạng nêu quan điểm Dạng chủ đề này yêu cầu bạn nêu quan điểm cá nhân cho một đề tài cụ thể. Ví dụ: The death sentence is an appropriate punishment for a convicted murderer. Discuss. Cấu trúc bài viết hiệu quả cần có: Bài viết dạng thảo luận Bài viết dạng thảo […]

07 Tháng Hai 2018

IELTS Writing Task 2 – Advantages & Disadvantages Essays

Như tên gọi của loại bài viết này thể hiện, bạn cần viết về những mặt lợi ích và bất lợi, hoặc những điểm tốt và xấu của một tình huống / chủ đề. Một dàn bài hiệu quả cho loại bài viết này như sau: GHI CHÚ: Nếu quan điểm của bạn nghiêng về […]

07 Tháng Hai 2018

IELTS Writing Task 1 – Dạng Bản Đồ (Map)

Cấu trúc của bài thi IELTS Writing Task 1 dạng bản đồ như sau: GHI CHÚ: Nếu có nhiều điểm thay đổi quan trọng trong xu hướng, dùng những cách diễn đạt sau để nối các ý lại với nhau: One notable development is … Another striking change is … A final interesting development is […]

07 Tháng Hai 2018

IELTS Writing Task 1 – Bản Đồ Quy Trình (Process Diagrams)

Dạng biểu đồ này miêu tả một quy trình được thể hiện bằng các hình ảnh minh họa và thường có kèm theo những ghi chú nhỏ bên cạnh. Nhiệm vụ của bạn là sử dụng các hình ảnh minh họa và các giai đoạn liên kết để mô tả quy trình đó. Cấu trúc […]

07 Tháng Hai 2018

IELTS Writing Task 1 – Dạng Biểu Đồ So Sánh (Comparative Charts)

Trong bài thi IELTS Writing task 1, dạng biểu đồ này khác với những dạng biểu đồ chỉ xu hướng vì thường không gắn liền với các mốc thời gian mà chỉ để so sánh tại một thời điểm xác định. Ví dụ: The charts show data from a 2015 survey on the reasons why […]

06 Tháng Hai 2018

IELTS Writing Task 1 – Biểu Đồ Xu Hướng (Trend Graphs & Charts)

Dạng biểu đồ này yêu cầu bạn viết bài văn mô tả những xu hướng thay đổi được thể hiện qua các mốc thời gian đã được ghi rõ trong chủ đề. Ví dụ: The graph shows data for annual sales revenue or turnover for three outdoor clothing companies from 2004 to 2014. Summarise the […]

25 Tháng Bảy 2017

Instructions for Process

Practice for Writing: Process 1 Practice for Writing: Process 2

25 Tháng Bảy 2017

Instructions for Table

Practice for Writing: Table 1 Practice for Writing: Table 2

21 Tháng Bảy 2017

Instructions for Multiple Type (3): Pie Chart + Pie Chart

Practice for Writing: Multiple Type (3): Pie Chart + Pie Chart

19 Tháng Bảy 2017

Instructions for Multiple Type (2): Bar Graph + Bar Graph

Practice for Writing: Multiple Type (2):  Bar Graph + Bar Graph

18 Tháng Bảy 2017

Instructions for Multiple Type (1): Line Graph + Line Graph

Practice for Writing: Multiple Type (1):  Line Graph + Line Graph

14 Tháng Bảy 2017

Instructions for Complex Type (3): Bar Graph + Pie Chart

Practice for Writing : Complex type(3) : Bar Graph + Pie Chart

12 Tháng Bảy 2017

Instructions for Complex type (2): Line Graph + Pie Chart

Practice for Writing : Complex type(2) : Line Graph + Pie Chart

11 Tháng Bảy 2017

Instructions for Complex type : Line graph + Bar graph

Practice for Writing : Complex type : Line graph + Bar graph

11 Tháng Bảy 2017

Instructions for Pie Graph

Practice for Writing : Pie Graph 1 Practice for Writing : Pie Graph 2

11 Tháng Bảy 2017

Instructions for Bar Graph

Practice for Writing : Bar Graph 1 Practice for Writing : Bar Graph 2

27 Tháng Sáu 2017

IELTS Reading Question Types: True/False/Not Given (or Yes/ No/Not Given)

Yes/No/ Not Given questions usually refer to the writer’s opinion, while True/False/Not Given questions refer to facts in a passage. For a statement to be true, the passage must clearly support the information stated in that statement. On the contrary, if the meaning of the statement contradicts the information in the passage, the answer is […]

27 Tháng Sáu 2017

IELTS Reading Question Types: Short Answers

One of the most typical question types in the IELTS Reading test is the short-answer questions. This kind of question tests your ability to skim for some relevant information in certain sections and then scan those sections in detail to give answers to corresponding questions. Most likely, you will be instructed to give short answers […]

27 Tháng Sáu 2017

IELTS Reading Question Types: Multiple Choice

Multiple-choice questions are designed to test a wide range of reading skills. The questions may require you to skim in order to have an overall understanding of the main idea of a passage, or they may ask you to have a detailed understanding of particular points about which you will need to scan for specific […]