Unit 7: People | Vocabulary | A1
  • Hotline: 0901 384 171
  • Tel: (028) 35 173 345

Unit 7: People | Vocabulary | A1

EXERCISE 1

Tất cả những từ dưới đây có thể được sử dụng để miêu tả con người. Chúng mang nghĩa nói rằng họ trông như thế nào, i.e. ngoại hình của họ. Bạn có thể sắp xếp chúng vào đúng ô? 

Blond     dark    fair      fat       pretty        short      fall       thin
Ugly       good-looking           medium-height           well-built
HEIGHT BUILD HAIR ATTRACTIVENESS
       
       
       
       

EXERCISE 2  |  Describing hair

unit-7-people

Thêm những kiểu tóc đúng nhất cho ba người trên dựa vào những miêu tả sau:

HAIR LENGTH COLOUR STYLE
1 Long Dark Straight
2 Short Blond Curly
3 Medium-length fair Straight

EXERCISE 3

Viết hai câu mô tả ngoại hình của hai người trong lớp của bạn. (Không viết tên của họ và xem thử nếu bạn của bạn có thể đoán họ là ai.)

1. X is________________________. X has got ____________________ hair.

2. X is ________________________. X has got ____________________ hair.

EXERCISE 4

Nghĩ về một người nổi tiếng mà bạn thích và tìm ba từ để miêu tả anh ấy/cô ấy.

e.g. Sylvester Stallone is tall, dark and well-built.

1 ______________________________________

2 ______________________________________

3 ______________________________________

unit-7-people-1

EXERCISE 5

The legend of Robin Hood is famous throughout the world. Robin Hood remains a hero because of his kindness, generosity and bravery. He was always trying to steal money from the rich and give it to the poor — a philanthropist! Of course, he had many adventures, overcame countless dangers and made enemies as well as friends. Women loved him because he was tall, dark and handsome. Men loved him, too, because he always helped his friends and protected them from danger. One of his best friends was a very big, fat, bald man called ‘Friar Tuck’ but the love of Robin Hood’s life was Maid Marion. She was beautiful, slim and dark. Together, these heroes fought against the evil King John, a mean, greedy man, who was always trying to make the people pay him more money in taxes.

unit-7-people-2

Tìm ba từ trong đoạn văn mô tả từng nhân vật

NAME APPEARANCE
Robin Hood  
Friar Tuck  
Maid Marion  

EXERCISE 6

Hãy trả lời đúng hoặc sai những câu hỏi sau dựa vào đoạn văn trên: 

QUESTIONS TRUE FALSE
1. King John was a good man.    
2. Robin Hood was brave.    
3. Friar Truck had short, fair hair.    
4. Robin Hood and Friar Tuck were selfish.    
5. Maid Marion had dark hair.    

EXERCISE 7

Đây là một vài quảng cáo cho các công việc khác nhau. Mỗi công việc cần một người với mỗi tính cách khác nhau. Bạn có thể nối những công việc với những miêu tả đã cho?

LIBRABRIAN     SINGER OF A POP GROUP     DRIVING INSTRUCTOR        LION TAMER

1. _________________________________WANTED.

Must be young, fit, lively and brave and not afraid of wild animals.

2. _________________________________REQUIRED.

Must be 20-30 years old, patient, careful and able to get on with other people.

3. _________________________________ NEEDED.

Must be a quiet, helpful, young or middle-aged person, who enjoys reading.

4. _________________________________WANTED.

Must be young, good-looking and fashionable with a good voice.

EXERCISE 8  |  Nationalities

1. I' m from France. I' m__________. Swedish
2. He's from Ireland. He's____________. Peruvian
3. We' re from Germany. We’ re_________. Greek
4. I'm from Sweden. I'm________. Spanish
5. They' re from Greece. They' re_________. Dutch
6. She's from Peru. She's__________. Irish
7. You' re from Spain. You' re__________. Brazilian
8. I'm from Holland. I'm__________. American
9. He's from Brazil. He's____________. French
10. I' m from the USA. I' m___________. German