Unit 27: Simple past | Grammar | A1
  • Hotline: 0901 384 171
  • Tel: (028) 35 173 345

Unit 27: Simple past | Grammar | A1

Chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn để nói về sự kiện, hành động, v.v. đã xảy ra trong quá khứ.

Cả người nói và người nghe đều biết rõ hành động đã xảy ra khi nào.

VD. I went to London last week. (Tôi đã đến London tuần vừa rồi)

VERB SIMPLE PAST
look Looked
+ I looked at the picture.
- I didn’t look at the picture.
? Did you look at the picture?

EXERCISE 1  |  Biography of a famous person

Viết lại theo thì quá khứ đơn:

1917 John F.Kennedy is born
1960 He becomes president of the United States of America
January 1961 He makes his first speech as president
1962 Opens a telephone ‘hot line’ between Washington and Moscow
1963 Signs the Nuclear Test Ban Treaty with Russia
1963 Visits West Berlin
22nd November, 1963 dies

Start like this:

In 1917, John F. Kennedy was born. In 1960, he became…

________________________________________

________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

EXERCISE 2

Viết câu đầy đủ. Sử dụng những động từ trong ngoặc theo thì quá khứ, như trong ví dụ 

e.g. Bob Bolton __________ (GO) to Paris. He __________ (NOT GO) to Rome.
       Bob Bolton went to Paris. He didn't go to Rome.

1. He _________ (VISIT) the art galleries.

He _________ (NOT VISIT) the museums.

2. He _________ (LOOK) at the paintings.

He _________ (NOT LOOK) at the drawings.

3. He _________ (LIKE) the buildings.

He _________ (NOT LIKE) the people.

4. He _________ (EAT) in a restaurant.

He _________ (NOT EAT) in his hotel.

5. He _________ (DRINK) a lot of whiskey.

He _________ (NOT DRINK) any wine.

6. He _________ (BUY) some pate.

He _________ (NOT BUY) any cheese.

EXERCISE 3

Sắp xếp những từ trong các câu sau để tạo thành câu hỏi:

e.g. Bob/go/Paris →  Did Bob go to Paris?

1. he/visit/the art galleries? → ____________________________

2. he/like/the people? → _____________________________

3. he/look at/the drawings? → _____________________________

4. he/eat/at his hotel? → _____________________________

5. he/not/eat/in a restaurant? → _____________________________

6. he/buy/any/cheese? → _____________________________