Unit 21: The future | Grammar | A1
  • Hotline: 0901 384 171
  • Tel: (028) 35 173 345

Unit 21: The future | Grammar | A1

Tương lai với going to được dùng để dự đoán điều gì đó sắp diễn ra trong tương lai gần.

VD: The sky is very dark. I think it’s going to snow.

Tương tự, thì hiện tại tiếp diễn có thể được dùng để nói về một ý định trong tương lai gần.

VD: We’re leaving for Spain tomorrow.

EXERCISE 1  |  Using am/is/are + going to

Điền vào chỗ trống trong đoạn hội thoại sau. Câu đầu tiên đã được hoàn thành giúp bạn.

A: I’m going to the cinema tonight.

B: What _________ you ____________ see?

A: You mean: ‘What _________ we _________ see?’ I ___________ go with Jeremy.

B: Really? And when ____________ we____________ meet the wonderful Jeremy, then?

A: Oh, Mum. When __________ you _________ understand that I’m not a child and I’ve got my own life to lead?

B: Why keep him a secret? I’m just worried that he _________ hurt you, that’s all.

A: Right, that’s it! I’m off! Jeremy ____________ be cross if I’m late. Bye!

B: It ____________ end in tears…

EXERCISE 2

Hoàn thành những câu sau, sử dụng thì hiện tại tiếp diễn hoặc 'going to'.

1. I think it____________(RAIN) later today.

2. They____________ (MEET) at the Town Hall at 8:00 p.m.

3. The children____________ (FALL) asleep before the party finishes.

4. She_____________ (GET UP) late tomorrow because it's Sunday.

5. __________  you_________(BRING) the sandwiches for the picnic?

6. Who_____________ (TAKE) the dog for a walk this afternoon?

Tất nhiên will được dùng để diễn tả tương lai. Will được dùng khi đưa ra quyết định làm gì đó trong tương lai ngay tại thời điểm nói.

VD: We need some milk. I’ll go and buy some.

LƯU Ý: Will được viết tắt là I’llwill notwon’t

FUTURE SIMPLE Will he or won’t he?
+

1 will jump,

I'll jump, (short form)

 

-

1 will not jump.

1 won't jump, (short form)

 

?

Willi jump?

Won't 1 jump? (negative question)

EXERCISE 3

Hoàn thành những câu dưới đây bằng 'will'/'ll/won't.

1. I __________ see you at the weekend. ____________ I?

2. They say they ___________ move house when he gets a new job.

3. She says she __________ go to the match if you go too.

4. You __________ pass your exams if you don’t study.

5. ___________ you take this message to Mr Lyons for me, please?

6. If you don’t come to the party, nobody __________ come.