Unit 2: House | Vocabulary | A1
  • Hotline: 0901 384 171
  • Tel: (028) 35 173 345

Unit 2: House | Vocabulary | A1

EXERCISE 1

Nhìn vào biểu đồ của ngôi nhà. Gán nhãn cho từng phần khác nhau, sử dụng những từ trong ô sau:

unit-2-house-3

EXERCISE 2

Hoàn thành những câu sau bằng cách lựa chọn từ hoặc câu đúng. Câu đầu tiên đã được làm cho bạn. 

1. A place where you can cook food is the bathroom / kitchen / living room.

2. Somewhere to watch TV is the balcony / garage / living room.

3. You have a shower in the roof / bathroom / attic.

4. I eat my dinner in the dining room / bedroom / verandah.

5. The pictures are hanging on the ceiling / roof / wall.

EXERCISE 3

a. Dưới đây là một số từ liên quan đến ngôi nhà và trường học. Đặt chúng vào đúng ô:

desk      parents      wardrobe      bedroom      playground       garden      teachers      classroom      blackboard      table

SCHOOL HOME
   
   
   
   
   

b. Làm tương tự với những đồ vật sau, cái nào được tìm thấy trong mỗi phòng khác nhau của ngôi nhà: 

clothes       toilet       sink       plate       cooker       shower       fridge       bed       wardrobe       towel       saucepan soap       blanket       reading       lamp       bath

BATHROOM KETCHEN BEDROOM
     
     
     
     
     

EXERCISE 4

Nối những đồ vật sau vào đúng nới để cất giữ chúng:

e.g. I put my pictures — on the wall.

1. I keep my shirts A. in the fridge.
2. I keep the plates B. under my pillow.
3. I keep the milk C. on the shelf.
4. I keep my toothbrush D. in the garage.
5. I put the cushions E. in the bathroom.
6. I put the car F. in the cupboard.
7. I keep my pyjamas G. in the wardrobe.
8. I keep my books I. on the sofa.

EXERCISE 5

Hoàn thành những câu sau bằng động từ chính xác.

wash      wake up      eat      get out      put on

1. I ___________ my clothes before 1 eat my breakfast.

2. I ___________ my face with soap.

3. I ___________ of bed.

4. I ___________ my breakfast in the kitchen.

5. I ___________ at 7:00 a.m.

EXERCISE 6

Viết một đoạn văn, sử dụng những câu trong bài tập trên.

I wake up ______________________________________________
______________________________________________________ ______________________________________________________

EXERCISE 7  |  A house is not always a home

Điền vào chỗ trống trong nhưng câu sau bằng house hoặc home

e.g.

She lives in that big house across the street.
She’s never at home before ten.
Why don't you go home and rest? (adverb)

1. He has one _________ in the town and another __________in the country.

2. She left ___________ when she was seventeen.

3. They left the__________at 3:00 p.m.

4. We decided to stay at___________.

5. After she died we moved___________ twice.

6. The postman went from ___________to__________delivering the mail.

7. My boss gave me a lift ___________.

8. We managed to get into the ___________ through a window.

9. Our children have grown up and left ___________ now.

10. She always tries to make her guests feel at___________.

11. Does your husband help you with the___________ work?

12. My parents won' t let me watch any TV until 1' ve finished my __________work.

EXERCISE 8

Bạn có thể tìm thấy những từ nói về 10 ngôi nhà khác nhau trong khối văn phòng này. Chúng tôi đã đánh dấu 1 từ cho bạn.

unit-2-house-2