Unit 11: Stative/non-conclusive verbs | Grammar | A1
  • Hotline: 0901 384 171
  • Tel: (028) 35 173 345

Unit 11: Stative/non-conclusive verbs | Grammar | A1

Các động từ như “like”, “love”“hate” là động từ chỉ trạng thái. Dạng động từ này thường liên quan tới: cảm xúc, cảm giác hoặc trạng thái.

Trạng thái thì không có bắt đầu hay kết thúc.

Các động từ này không được chia ở thì tiếp diễn.

EXERCISE 1

Nhìn vào bảng sau và hoàn thành những câu dưới đây: 

✔ = like (s)

X = don’t/doesn’t like

unit-11-stativenon-conclusive-verbs

1.  Shelley ______________ fish and chips but she _______________ pizza.

2.  Martin and Viv _____________ watching videos.

3.  My parents __________ it when I make a lot of noise.

4.  I _____________history and Peter _____________it, either.

5.  I _____________ holidays by the sea but my mum __________ to go skiing.

EXERCISE 2

Hoàn thành bảng này, sau đó hỏi bạn của bạn về món ăn mà anh ấy/cô ấy thích: 

Favourite Food Chart
  me My partner
Like(s)    
Like(s) a lot    
Don’t/ doesn’t like    
Hate(s)    

Hoàn thành những câu sau, như ví dụ: 

e.g.  I like hamburgers but my partner like souvlaki.

1. I don’t like _____________ and I hate _______________.

2. My partner doesn’t like ___________ but he/she likes __________ a lot.

3. I prefer __________to___________.

EXERCISE 3

The verbs think’, ‘understand’, ‘believe and know are also commonly used in simple tenses only:
E.G. I know your cousin. I didn’t understand that book on astrophysics.

Điền vào chỗ trống trong những câu sau đây, sử dụng dạng đúng của động từ ở thì hiện tại đơn hoặc thì quá khứ đơn: 

1. I__________ he's telling lies. Do you_________him?

2.  We____________   every word you said.

3. She________ the names of all the members of the football team.

4. I_________  not________ if that's the right decision.
What            ______you_________?

5. The judge________ that the young man was telling the truth, and let him go free.